Extern lid rekenkamercommissie
Gemeente 's-Hertogenbosch

WO   |   Regulier   |   Vast   |   0 uur
Solliciteer (t/m 7-6-2020)

Gemeente 's-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch is de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, waarvan het met een bevolking van ruim 150.000 de vierde stad is. De stad is een voormalige cultuurhistorisch belangrijke garnizoensstad. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een belangrijke regionale functie voor zowel inwoners, toerisme als voor het bedrijfsleven en is verder de zetel van het bisdom 's-Hertogenbosch.

 

Het gemeentebestuur bestaat uit het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deze raad bestaat in ‘s-Hertogenbosch uit 39 leden. De huidige coalitie wordt gevormd door de fracties van VVD, D66, Groen Links, CDA en Rosmalens Belang. SP, De Bossche Groenen, PvdA, Lokaal Gestemd, Leefbaar ’s- Hertogenbosch, Bosch Belang, PVV, 50-Plus en Gewoon Ge-Dreven vormen de

oppositie. Deze breed samengestelde gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie.

 

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en rapporteert aan de gemeenteraad. De commissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente. De RKC draagt hiermee bij aan het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt aan de inwoners van de stad zichtbaar gemaakt hoe publiek geld besteed wordt en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente, er wordt rekenschap afgelegd.

 

De RKC werkt met verschillende onderzoeksmethoden aan verschillende zelf te kiezen onderwerpen. De taken en bevoegdheden van de RKC staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening op de RKC van de gemeente 's-Hertogenbosch 2015. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks vastgesteld.

 

De RKC is zichtbaar en benaderbaar en heeft een goed beeld van de actualiteit in de lokale samenleving. Qua samenstelling wordt gestreefd naar differentiatie van kennis en ervaring. De RKC in ’s-Hertogenbosch bestaat uit vijf externe leden en twee raadsleden. De voorzitter van de commissie is een extern lid. De voorzitter en de leden worden op voordracht van het presidium benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor nog een periode van vier jaar. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 

Meer informatie vindt u op www.rekenkamershertogenbosch.nl

 

Functie

In verband met het ontstaan van een vacature door vertrek van één van de externe leden zoekt de RKC ’s-Hertogenbosch een nieuw extern lid met een politiek / bestuurlijke antenne, energie en een sterk kritisch vermogen.

 

Als teamlid bent u samen met ons verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie in zijn geheel. U levert daarin een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de RKC. U draagt als extern lid mede zorg voor het ontwerpen en vaststellen van het jaarlijkse onderzoeksprogramma en het contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de uitvoering van onderzoeken. Daarnaast zorgt u, in onderlinge verdeling met de andere leden, voor het begeleiden van onderzoeken en het vertalen van onderzoeksresultaten in bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraad. Afhankelijk van het onderzoek dat u begeleidt, presenteert u de resultaten en aanbevelingen aan de gemeenteraad.

 

De tijdsinzet bedraagt ongeveer vier dagdelen per maand. Tegenover uw bijdrage aan het werk van de RKC staat een (beperkte) vacatie vergoeding.

 

Profiel

Wij zoeken :

 • een maatschappelijk betrokken teamspeler met politiek- bestuurlijke sensitiviteit en kritisch vermogen gecombineerd met interesse in de gemeente ’s-Hertogenbosch;
 • u maakt slagvaardig keuzes in onderwerpen die de commissie wil onderzoeken;
 • u vindt het een uitdaging om de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad te helpen versterken;
 • u bent in staat om samen met de andere leden onderzoeken te initiëren, te begeleiden en incidenteel zelf mee uit te voeren;
 • u vertaalt met de andere leden de opgaven van de RKC naar concrete resultaten; 
 • u weet onderzoeksresultaten om te zetten in toepasbare beleidsaanbevelingen voor de raad en het college van Burgemeester en Wethouders;
 • u weet goed in te spelen op politieke, organisatorische en maatschappelijke verhoudingen waarmee u het effect van onderzoek maximaal benut.

 

Om een zo complementair mogelijk team te kunnen vormen zoeken wij voor deze specifieke vacature een nieuw lid met een ruimtelijke ordening/planologisch profiel:

 • u hebt een achtergrond in ruimtelijke ordening/planologie/infrastructuur of vergelijkbaar;
 • u beschikt over stevige ervaring op het voor de gemeente relevante terreinen, bij voorkeur op strategisch en / of bestuurlijk niveau;
 • u bent bekend met het ruimtelijke domein op lokaal en provinciaal niveau.

 

Verder beschikt u over de volgende kwaliteiten:

 • academisch werk- en denkniveau, in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap en heeft aantoonbaar kennis over het doen van onderzoek;
 • een onafhankelijke kritische instelling, kan creatief denken en dat inbrengen in vernieuwende vormen van onderzoek;
 • kennis en ervaring met de (gemeentelijke) overheid en overheidsnetwerken;
 • goed politiek-bestuurlijk gevoel, gewend om zaken te duiden, uit te kunnen leggen en vast te kunnen leggen;
 • ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoeken op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en beleidseffectiviteit bij voorkeur op gemeentelijk niveau;
 • bekend met de belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente;
 • bekendheid met ’s-Hertogenbosch en binding met de regio door wonen of werk heeft sterk de voorkeur.

 

Bijzonderheden

U vervult geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente en de door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staan. De afgelopen vijf jaar heeft u bijvoorbeeld geen (directe) arbeidsrelatie gehad met de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

 

Meer informatie      

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Eric Verkaar (waarnemend voorzitter, 0647316993) of Derk Berends (secretaris, 0646370658). Ook voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Derk Berends.

 

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór 8 juni 2020. Op woensdag 17 juni 2020 (einde middag en begin avond) vinden de selectiegesprekken met de selectiecommissie van de RKC ‘s-Hertogenbosch plaats. U kunt uw sollicitatie indienen via onderstaand sollicitatieformulier.  

 

De gemeenteraad benoemt de leden van de RKC op aanbeveling van de sollicitatiecommissie. Deze bestaat uit Eric Verkaar (waarnemend voorzitter), Daniëlle Haenen (extern lid), Joep Gersjes (intern lid) en Derk Berends (secretaris).

 

Bij benoeming dient u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen

overleggen.

 

 

 

 

 

Competenties

Integriteit
Zelfstandigheid
Creativiteit
Samenwerken

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij 's-Hertogenbosch?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website